امیر ابیلی


نوشتاری نقادانه بر فیلم "چهارشنبه 19 اردیبهشت"

«چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت»؛ فیلم اجتماعی در مسیری درست

جلیلوند فقر و نداری و سیاهی را نشان می‌دهد، به تلخ‌ترین و گزنده‌ترین حالت ممکن هم نشان می‌دهد اما باز دریچه امیدی در انتها می‌گشاید، و همچنین سعی می‌کند از ظاهر ماجرا کمی هم به عمق و باطن قصه برود، وقتی نوک پیکانش را به سمت برخی از همین مردم برمی‌گرداند و از رواج نزول‌خواری و کاسب‌مآبی و …. صحبت می‌کند و همین را عامل بیچاره‌گی بخش دیگری از مردم می‌نامد.