الهام شاکری داریان


نقدی بر فیلم "تگرگ و آفتاب"

وصله ی قبل انقلاب در بعد انقلاب ( مثبت ۳۶ سال)

داستانی که یک بار قبل از انقلاب به تصویر در آمده و این بار با کمک موضوع دفاع مقدس بار دیگر به تصویر کشیده شده است…