اسماعیل فضلی زاده


نقدی بر فیلم "خانه ای در خیابان چهل و یکم"

بسامدی بر محور بخشیدن یا نبخشیدن

یکی از موضوعات پربسامد این سال های سینمای ایران و مخصوصا امسال جشنواره فیلم فجر، پرداختن به موضوع قصاص و موضوعات جنبی آن و کشمکش های افراد بر سر نوع انجام آن و بخشیدن یا نبخشیدن مجرم و قضاوت های مختلف بر سر آن است.

نقدی بر فیلم "کفشهایم کو؟"

یادداشتی بر فیلم «کفش هایم کو؟»

کفش هایم کوبا انتخاب موضوع بیماری آلزایمر و یک انسان مبتلا به آن می توانست بسیار بهتر و موثرتر و با پرداخت به لایه های عمیق و فلسفی شخصیت وجودی انسان به نقد انسان معاصر و رفتارهای وی و برخورد اجتماعی با او بپردازد و …

نقدی بر فیلم "خانه ای در خیابان چهل و یکم"

یادداشتی بر فیلم خانه ای در خیابان چهل و یکم

یکی از موضوعات پربسامد این سال های سینمای ایران و مخصوصا امسال جشنواره فیلم فجر، پرداختن به موضوع قصاص و موضوعات جنبی آن و کشمکش های افراد بر سر نوع انجام آن و بخشیدن یا نبخشیدن مجرم و قضاوت های مختلف بر سر آن است.