نگاهی بر فیلم "ماجرای نیمروز"

ماجرای نیمروز می‌تواند فصلی از درس تاریخ دبیرستان باشد

اگر به جای دادگاه ویژه روحانیت بودم احمد منتظری را مجبور به دیدن چندباره فیلم ماجرای نیمروز می‌کردم.

نقدی بر فیلم "آذر"

یأس، شکست و نا اُمیدی؛ کلید واژه‌های فیلم آذر

فیلم پر از ناهنجارهایی است که اگر نگوییم ترویج و تشویق، تقبیح هم نمی شوند که این خود اشاعه فحشا به حساب می آید.

نقدی بر فیلم "مادری"

مادری؛ فیلمی بر ضد خانواده

پیام فیلم مادری در درجه ی اول ضدیت با خانواده است در درجه ی بعد ضدیت با جنس مرد و در نهایت هم ضدیت با دین و مذهب.

یادداشتی بر فیلم "ویلایی‌ها"

به‌ پاس جهاد اکبر مادران و همسران شهید

«ویلایی‌ها» نگاهی متفاوت به این قشر مظلوم جنگ یعنی مادران و همسران رزمندگان دارد که تاکنون به‌ندرت به آن پرداخته شده است.

نگاهی بر فیلم "ماجرای نیمروز"

ماجرای نیمروز می‌تواند فصلی از درس تاریخ دبیرستان باشد

اگر به جای دادگاه ویژه روحانیت بودم احمد منتظری را مجبور به دیدن چندباره فیلم ماجرای نیمروز می‌کردم.

نقدی بر فیلم "آذر"

یأس، شکست و نا اُمیدی؛ کلید واژه‌های فیلم آذر

فیلم پر از ناهنجارهایی است که اگر نگوییم ترویج و تشویق، تقبیح هم نمی شوند که این خود اشاعه فحشا به حساب می آید.

نقدی بر فیلم "مادری"

مادری؛ فیلمی بر ضد خانواده

پیام فیلم مادری در درجه ی اول ضدیت با خانواده است در درجه ی بعد ضدیت با جنس مرد و در نهایت هم ضدیت با دین و مذهب.

نگاهی بر فیلم "دریاچه ماهی"

عرفان گلخانه ای

باغبان مهربان عجیب و غریب که مانند مخزن مکاشفات است و نسبتی با زندگی واقعی ندارد و بیشتر مانند یک پیامبر دیوانه و بهتر است بگوییم یک دن کیشوت که حقیقت ها را می بیند.

نگاهی بر فیلم "نگار"

تعدد در روایت نقطه قوت

نکته مثبت فیلم، نوع روایت است که حتی در برخی جاها، راوی سه تا میشود: نگار، یک نگار دیگر که نگار را نگاه میکند و دوربین. در بقیه ی داستان هم اکثرا” دوتا راوی است: دوربین و نگار و ما نمیدانیم که این نگار، خود نگار است و یا پدرش.

نگاهی بر فیلم "انزوا"

چالش قضاوت

به گفته کارگردان فیلم هدف این اثر نقد و به چالش کشیدن مسئله قضاوت، که بطور مداوم در جریان زندگی روزمره انسان ها با آن درگیراند، است. هرچند موضوع قضاوت و نقد قضاوت بدون علم و آگاهی لازم مطلوب است؛ اما از چند جهت انتقاداتی جدی به این فیلم وارد است.

نقدی بر فیلم "یادم تو را فراموش"

هشداری مهم ؛ به بهانه‌ی فیلم «یادم تو را فراموش»

ماجرای شهلا جاهد و هزاران ماجرای غم انگیز دیگر از فروپاشی خانواده و فروپاشی آرامش زندگی ها تا اندازه ی زیادی متاثر از موسیقی های عاشقانه هستند.

نقدی بر فیلم "کمدی انسانی"

قابهای زیبا و شخصیتهای زشت

فیلمسازانی که نتوانسته اند خود و مردم را در این برهه و شرائط کشور درست مدیریت کنند و گرفتار فتنه ایی شدند که در فرهنگ این کشور رسوخ کرده تا شاید حرکت رو به جلوی این ملت را متوقف کنند.

نقدی بر فیلم "انزوا"

انزوا و باز هم خیانت

مگر خیانت مسئله چند درصد از مردم جامعه ی ماست؟! ظاهراً سینمای ما کاری ندارد جز این که تا مشکلی در یک درصد از مردم به وجود آمد، سریع بیاید و ده ها فیلم راجع به آن بسازد و آن قدر آن را تکرار و ترویج کند تا درصد بیشتری از جامعه درگیر آن شود.